Наукові праці МАУП. — Серія : Політичні науки. — 2019. — Вип. 1 (57). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2019. — 72 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст.

Збірник “Наукові праці МАУП” (Серія “Політичні науки”) за наказом Міністерства освіти і науки України визнано як фахове видання з політичних наук (наказ МОН No 326 від 04.04.18 дод. 9).

Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол No 9 від 25 вересня 2019 р.)

Видання індексується Google Scholar

ББК 65.9(4УКР)29-2я43+67.9(4УКР)я43

Опубліковано: 2020-01-02