Видання дотримується вимог, що висуваються Міністерством освіти і науки України до фахових наукових видань.

Періодичність видання становить чотири - п’ять випусків на рік.

Видавцем збірника є ДП «Видавничий дім «Персонал».

Читацьку аудиторію видання складають науковці, колу інтересів яких  відповідає тематика видання, дослідники, аспіранти, управлінці, широка наукова громадськість.

Поділяючи принципи сприяння загальному суспільному прогресу та вільного поширення наукової інформації задля глобального обміну знаннями, видання дотримується політики надання безперешкодного відкритого доступу до своїх публікацій.

Кожному опублікованому матеріалу присвоюється цифровий ідентифікатор в міжнародній системі DOI.

Видання має веб-сайт, де в українському та англійському інтерфейсах оприлюднюється редакційна політика, склад редакційної колегії, декларація щодо редакційної етики, процедура рецензування, порядок оформлення авторами та подання матеріалів для публікації, поточна інформація для читачів та авторів, а також матеріали публікацій – повні тексти, анотації та умови розповсюдження. Неангломовні статті супроводжуються англомовними анотаціями обсягом від 1800 знаків, не україномовні статті супроводжуються україномовною анотацією обсягом від 1800 знаків.

Опубліковані матеріали в електронному та паперовому вигляді передаються на архівне зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з наданням читачам вільного доступу, зокрема, через сайт бібліотеки.

Опубліковані матеріали в електронному та паперовому вигляді готуються для передачі також на архівне зберігання до Національного депозитарію академічних текстів.

Видавець здійснює розсилання примірників видання до найбільших бібліотек України за списком, що рекомендований МОН України.

Міжнародна індексація журналу здійснюється системою Google scholar.

СТРУКТУРА ВИДАННЯ

Тематично (за науковими галузями) публікації розподілено відповідно політиці серій, кожна з яких має окрему індексацію випусків та окрему реєстрацію ISSN. Поділ на серії відповідає переліку наукових спеціальностей за наказом МОН від 14.09.2011 № 1057 та колу наукових інтересів фахівців Академії.

Зокрема, збірник «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» публікує актуальні результати наукових досліджень у галузях політологія, право, економіка, психологія, педагогіка, інформаційні технології та ін. відповідно у наступних серіях за спеціальностями:

Серія Економічні науки:

 • 051 Економіка,
 • 056 Міжнародні економічні відносини,
 • 071 Облік та оподаткування,
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
 • 073 Менеджмент,
 • 075 Маркетинг,
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
 • 232 Соціальне забезпечення,

 

Серія Юридичні науки:

 • 033 Філософія.
 • 081 Право,
 • 082 Міжнародне право,
 • 262 Правоохоронна діяльність,

 

Серія Педагогічні науки:

 • 011 Науки про освіту,
 • 012 Дошкільна освіта,
 • 013 Початкова освіта.
 • 014 Середня освіта (за предметними спеціалізація ми),
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізація ми),
 • 016 Спеціальна освіта,

 

Серія Психологічні науки:

 • 053 Психологія,
 • 081 Право,
 • 225 Медична та психологічна реабілітація,

 

Серія Політичні науки:

 • 032 Історія та археологія,
 • 052 Політологія,
 • 054 Соціологія,

 

Серія Інформаційні технології

 • 113 Прикладна математика
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 124 Системний аналіз
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційні-вимірювальна техніка

 

У рубрикації серій передбачено розділи для публікації науково-методичних і оглядових матеріалів, академічних есе, рецензій.

ОРГАНИ ВИДАННЯ

Органи видання передбачено його Статутом. За Статутом, організатором поточної роботи видання є редакція, що складається з редакційних колегій (редколегій) наукових напрямків, які очолюються головами редакційних колегій – Головними редакторами, а також  з Координаційної ради редакційних колегій, та секретаріату редакції. Очолює редакцію видання та несе юридичну і академічну відповідальність за її діяльність Голова Редакційної Ради, який призначається засновником видання.

Випуски, що підготовлені до друку, за поданням Головних редакторів мають бути розглянуті в цілому і схвалені Вченою радою засновника видання.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІКАЦІЙ

Редакція, нарівні з авторами статей, несе відповідальність за якість публікаційної діяльності, її правові та академічні наслідки і зобов’язана в межах своєї компетенції впливати з цих позицій на зміст публікацій і збірника в цілому. Декларуючи про свою відповідальність за якість публікаційної діяльності, редакція засвідчує свою відданість дотриманню принципів академічної доброчесності, етики публікацій, дотриманню професійної етики в діяльності редактора і видавця. Розгляд авторських рукописів та звернень і оприлюднення авторських творів відбувається у відповідності до нижченаведених засадничих принципів:

 • При прийнятті рішення щодо публікації редакція керується експертною оцінкою рецензентів щодо достовірності наведених у статті даних, академічної доброчесності і наукової значимості розглянутої роботи.
 • Редакція дотримується правила не допускати до публікації текстів, у яких вбачається порушення принципів академічної доброчесності та/або авторських прав.
 • Отримані редакцією матеріали рукописів, що не опубліковано, розцінюються як конфіденційні дані відповідних авторів з застосуванням необхідного режиму їх зберігання та обігу, у тому числі у процесі рецензування, з метою уникнути їх передачі без письмової згоди автора будь-яким третім особам, окрім рецензентів, що дотримуються спільних з виданням принципів, а також уникнути їх використання для будь-яких інших цілей, окрім належної публікації у виданні.
 • Редакція неухильно дотримується засад об’єктивної оцінки інтелектуального змісту рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.
 • Редакція спільно з видавцем з повагою ставляться до поданих претензій, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. За виникнення конфліктної ситуації вони приймають вичерпні заходи для законного врегулювання претензій і відновлення порушених прав.

Дотримання цих засад передбачає відповідні технологічні етапи опрацювання авторських матеріалів, зокрема: реєстрація допису, технічна перевірка на наявність запозичень у творі, обрання рецензента для твору, діалог з автором щодо зауважень до твору, розгляд рецензії та довідки секретаріату на засіданні редколегії, прийняття рішення щодо публікації твору.

Звернення, претензії, оригінали  матеріалів, що надійшли до редакції, зберігаються в архіві редакції один рік.

 

ПОЛІТИКА ВИДАННЯ В ПИТАННЯХ ВИДАВНИЧОЇ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

У питаннях видавничої етики видання слідує Кодексу академіної доброчесності МАУП, а також етичним правилам, що сформульовані міжнародним Комітетом з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), і принципам академічної доброчесності, що зафіксовані у положеннях Закону України «Про вищу освіту» і нормативних актах Міністерства освіти і науки України,

Видання дотримується практики обов’язкового незалежного рецензування отриманих матеріалів.

Для забезпечення якісного рецензування редакція пропонує рецензувати статті вченим, що здійснюють власні дослідження за відповідною спеціальністю і активно публікують їх результати у авторитетних виданнях.

Рецензент здійснює неупереджену наукову експертизу авторських матеріалів. Приймаючи пропозицію редакції щодо рецензування матеріалів, рецензент декларує єдність у етичних засадах діяльності з редакцією видання.

У питаннях видавничої етики рецензент має слідувати «Правилам для рецензентів» (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), а також керуватись матеріалами з видавничої етики (Publication Ethics Resource Kit, или PERK) від Elsevier.

Рецензенти повинні дотримуватися узгоджених з редакторами термінів, виконувати вимоги до якості відгуків, уникати формальних оцінок, бути об'єктивними, пропонувати змістовний аналіз.

Рецензія має містити, зокрема, аналіз наукового, літературного рівня матеріалу, зазначати актуальність обраної автором теми, доцільність її висвітлення в журналі. Крім того, рецензія має містити рекомендації і вказівки на доопрацювання.

Зокрема, дотримуючись експертної етики та принципів академічної доброчесності, рецензент керується наступними правилами:

 • отримані для рецензування матеріали є конфіденційними, що вимагає від рецензента дотримуватись адекватного режиму їх зберігання та обігу та уникати від їх передачі для ознайомлення чи обговорення третім особам, без попередньої згоди чи доручення від редакції;
 • за результатом розгляду авторського рукопису рецензент складає рецензію, що місить лише об'єктивну і аргументовану оцінку щодо наукового змісту і стилістики статті. Рецензент оцінює виключно зміст статті та уникає будь-якої особистої оцінки щодо її автора;
 • будь-які відомості, що отримані рецензентом з розглянутих ним рукописів, не використовуються рецензентом для інших цілей до публікації цих даних;
 • рецензент неухильно дотримується достатньої дистанції від конфлікту інтересів з автором рукопису і повинен обґрунтовано відмовитись від рецензування отриманого рукопису, якщо не може бути об'єктивним щодо отриманого на рецензію матеріалу, наприклад, не вважає себе достатньою підготовленим для оцінки рукопису, або вбачає конфлікт інтересів з автором або організацією.

Склад рецензентів затверджує Головний редактор після обговорення на засіданні редакційної колегії.

Рецензії зберігаються у паперовому чи електронному вигляді протягом трьох років.

Автори несуть первісну відповідальність за достовірність результатів наукового дослідження і його науковий зміст. Подаючи рукопис для публікації, автори декларують єдність щодо етичних засад творчості авторів та діяльності редакції видання.

З поданням статті до редакції видання автори гарантують, що перелік авторів є вичерпним і достовірним (не містить осіб, що не брали участі у дослідженні, а також не пропущені будь-хто із дійсних авторів), результати дослідження, що викладені в поданому до редакції рукопису, є власними і новими, не опублікованими раніше і не поданими одночасно до публікації деінде, відповідають принципам академічної доброчесності і авторському праву, внесеним у текст статті запозиченням приділено достатню увагу стосовно їх коректної подачі, вони є доцільними і не мають надмірного обсягу.

Автори визнають вклад та наводять повний персональний внесок всіх осіб, хто так чи інакше безпосередньо вплинули на хід дослідження чи дали йому підґрунтя, а також зобов’язані давати у тексті статті вичерпні посилання на джерела, які мали значення при проведенні дослідження.

Про виявлені автором істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити редакцію журналу.

Декларація щодо співпраці з авторами

Договірним документом зі співпраці з автором виступає публічна Декларація щодо співпраці з авторами, яка містить, зокрема, етичні та академічні засади співпраці і відповідальність сторін, і публікується на сайті видання та/або на інформативних сторінках видання. Надсилаючи статтю в редакцію, автор приймає умови Декларації щодо співпраці з авторами, про що зазначає в супровідному до статті листі.

Разом з матеріалами статті автор надає копію платіжного документу з оплати за розгляд, рецензування статті та майбутню публікацію. Внесена оплата не зобов’язує редакцію до публікації статті, що не відповідає вимогам.

Правила оформлення авторських матеріалів

Для забезпечення продуктивного редакторського та видавничого процесу авторський матеріал має бути комплектним, структурованим відповідно до редакційних вимог, відповідати державним стандартам у частині, що підпадають під дію стандартів, і т.п.

На допомогу авторам видання публічно оголошує загальні видавничі вимоги до авторських оригіналів, а також повідомляє про особливості редакторських вимог стосовно структури, стилю, обсягу матеріалів, якості і кількості ілюстрацій, стандартів посилань на джерела, технічних умов.

Вимоги до змісту та оформлення матеріалів статей має бути розміщено на сайті видання.

Часові рамки розгляду рукописів в редакції мають обмеження. При отриманні редакцією авторського матеріалу автору невідкладно надсилається повідомлення про отримання матеріалу. Для винесення попереднього висновку щодо відповідності тематики, ступеню унікальності тексту, якості оформлення рукопису секретаріатом редакції встановлено тижневий термін з дня надходження оригіналу. Якість оформлення рукопису оцінюється з точки зору прийнятності тексту та ілюстрацій для наукового рецензування, редагування і поліграфічного відтворення. Якщо отримані матеріали статті протягом місяця не були відправлені автору на виправлення, вона вважається прийнятою редакцією для подальшого розгляду. Додатковий термін в один місяць встановлюється для наступного етапу розгляду - наукового рецензування рукопису. Надходження рецензії з зауваженнями відлік терміну призупиняє до моменту надходження до редакції матеріалу з відповідними авторськими правками. Додатковий двотижневий термін відведено для кожного повторного звернення до рецензента. Якщо усі зауваження рецензента автором враховано, або автором подано скаргу на вимоги рецензента, рукопис передається на розгляд на найближчому запланованому засіданні редколегії. Про рішення, що прийняте на засіданні, секретаріат невідкладно надсилає повідомлення автору.