Наукові праці МАУП. — Серія : Юридичні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ :
МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 122 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст. — Виходить
4 рази на рік.
У збірнику наукових праць публікуються статті науковців, які досліджують акту-
альні проблеми розвитку права. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх,
кого цікавить розвиток науки в Україні.
Збірник “Наукові праці МАУП” (серія: Юридичні науки) за наказом Міністерства
освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1413 включено до Переліку фахових видань як фахове видання з юридичних наук.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2018
© ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018

Опубліковано: 2020-01-03