Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 9 від 25 вересня 2019 р.)
Видання індексується Google Scholar
Наукові праці МАУП. — Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 1 (57). — Київ : МАУП,  ДП “Вид. дім “Персонал”, 2019. — 106 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст. — Виходить 4 рази на рік.
У збірнику наукових праць публікуються статті науковців, які досліджують актуальні проблеми розвитку економіки.

Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток економічної науки в Україні.
Збірник “Наукові праці МАУП” (серія: Економічні науки) за наказом Міністерства освіти
і науки України включено до Переліку фахових видань як фахове видання з економічних наук
(дата включення 21.11.13).

Опубліковано: 2020-01-10