Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Центр організації наукової роботи та інновацій у освітньому процесі

Методичні рекомендації

щодо підготовки наукових статей для публікації у виданні

«Наукові праці МАУП»

Видання 2-ге, опрацьоване і доповнене

Відповідальний за випуск: А. А. Ігнатченко

Київ − 2020

 

При підготовці статей до збірника «Наукові праці МАУП» редакція зосереджує увагу на відповідності матеріалу вимогам МОН України, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та принципам редакційної політики видання.

Автор несе відповідальність за достовірність  і унікальність матеріалу, який подає. Стаття має бути присвячена дослідженню актуальної наукової проблеми. Автор має підтвердити, що стаття аналогічного змісту не подана для публікації у інших виданнях і не була опублікована будь-де раніше.

Обов'язковим обмеженням є наявність в одному випуску (номері) журналу не більше однієї статті автора або двох статей одного автора - з різними співавторами.

Авторам необхідно брати до уваги також, що до списку наукових праць, у яких висвітлюється основний зміст дисертації, не можна включати дві чи більше фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у наукових фахових виданнях.

Автор має право отримати авторський екземпляр видання.

З повним змістом матеріалів, що друкуються у випусках видання «Наукові праці МАУП», можна ознайомитись на сайті журналу np.maup.com.ua, а також - на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npmaup/index.html .

Відповідно до вищенаведеного та враховуючи політику, традиції і досвід редакції видання «Наукові праці МАУП», авторам рекомендовано взяти до уваги наступні вимоги до статей, що подаються до видання «Наукові праці МАУП»

Редакція залишає за собою право рецензувати та вносити окремі стилістичні правки у текст статті.

 

 

 

1.  Головні вимоги до статей, що подаються до видання «Наукові праці МАУП»

1.1. Тематика статті.

Зміст статті має відповідати тематиці однієї з серій журналу:

 • Економічні науки.
 • Юридичні науки.
 • Політичні науки

Мовою статті може бути українська або англійська.

Застосовується академічний стиль викладення.

1.2. Структура та форматування статті:

1.2.1. Структура статті містить виключно наступні розділи, що розташовані в наведеному порядку:

1) заголовок статті,

2) передмова,

3) основний текст,

4) джерела,

5) анотація,

6) відомості про автора.

1.2.2. Заголовок статті містить наступну інформацію: рубрика УДК, ініціали та прізвище автора чи авторів, ORCID кожного автора,  повна назва місця роботи автора статті (стосовно наукової діяльності), назва статті.

1.2.3. Передмова має бути лаконічною (один абзац до 500 знаків), вона пишеться мовою тексту статті і коротко анонсує основну ідею, зміст і наголоси авторського дослідження.

1.2.4. Основний текст має бути структурований наступними секціями:

 • введення,
 • виклад дослідження,
 • висновки.

1.2.5. Джерела - список описів посилань за ДСТУ мовою відповідних джерел.

1.2.6. Анотація наводиться англійською (для україномовної статті) або українською (для англомовної статті) обсягом 1800+ знаків, що містить постановку проблеми, мету дослідження і підсумкові формулювання отриманих наукових результатів та відзначення наукового пріоритету авторів;

1.2.7. Розгорнуті відомості про автора наводяться у табличній формі (за зразком) українською та англійською: повністю прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, заклад, у якому автор проводить наукову діяльність, посада, ORCID.

1.3. Зміст і формат розділів статті.

1.3.1. Заголовок статті.

 • УДК слід друкувати праворуч зверху сторінки,
 • нижче через 2 інтервали – прізвище та ініціали першого з авторів, і в тому ж рядку також його ORCID,
 • ще через 1,15 інтервали – повну назву місця роботи першого автора, аналогічні дані другого та інших авторів друкуються нижче в такому ж порядку,
 • далі через 2 інтервали – назву статті великими літерами.

Наприклад:

УДК 329

О. М. Грунько    https://orcid.org/0000-0001-6935-5449

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Т. С. Грунько      https://orcid.org/0000-0001-6935-5449

Міжрегіональна Академія управління персоналом, м Київ

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Кінець прикладу.

1.3.2. Передмова.

Після заголовку розташовано лаконічну передмову в один абзац мовою статті. У передмові йдеться щодо ідеї дослідження, вона окреслює тематику і розставляє змістові наголоси, є авторським текстом нарівні з основним викладенням. Рекомендований обсяг передмови обмежується в 300..500 знаків разом з пробілами (тобто щонайбільше 10 рядків тексту) шрифтом Times New Roman (курсив) 12 pt через 1,5 інтервалів, відступ зліва 50 мм. В цьому тексті слід уникати конструкцій в стилі «автор досліджує...», «в статті розглянуто...» і т.ін. від третьої особи. Натомість застосовувати переважно стверджувальні змістовні речення.

Наприклад:

Проблема аналізу політичних систем та їх складових елементів і підсистем усталено відноситься до групи фундаментальних питань сучасної політології. Системний аналіз політики дозволяє проводити глибокі дослідження політичного життя суспільства. Особливої теоретичної значущості набуває дослідження партійних систем, які можна характеризувати як одну з основних підсистем функціонування і розвитку сучасної політичної системи.

Кінець прикладу.

1.3.3. Основний текст.

Основний текст статті наводится шрифтом Times New Roman 14 pt через 1,5 інтервалів. Може містити ілюстрації і таблиці.  Формат тексту – сторінка А4, текстове поле 170х252 мм (60−62 знаки у рядку, 29 рядків на сторінці). Поля: верхнє – 25 мм, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм. Застосовується абзац з відступом 1,25.

Ілюстративний матеріал та таблиці мають бути пов'язані з текстом підписами і посиланнями.

Введення містить постановку проблеми, її аналіз, мету дослідження.

Під постановкою проблеми розуміється постановка наукової (не практичної!) проблеми у загальному вигляді, визначення її зв’язку із важливими іншими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз проблеми розпочинає огляд та аналіз попередніх досліджень, у яких започатковано і визначено дослідження відповідної проблематики як наукової, в контексті якої автор проводить власне дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які безпосередньо спирається автор, охоплює публікації, які фахово поглиблюють розгляд обраної проблематики, у першу чергу - за останні роки. Аналіз не має розділяти вітчизняні та зарубіжні дослідження та авторів, доречними можуть бути лише хронологічний та тематичний поділи. Аналіз не має спиратись на підручники, освітні чи пропагандистські публікації. В ході аналізу автор мотивує і обґрунтовує вибір обраних для подальшого розгляду і додаткового вивчення аспектів проблеми, котрим, власне, присвячується означена стаття.

Мета дослідження формулюється на підставі попередньо обгрунтуваних аспектів наукової проблематики, що потребують дослідження, та має відповідати тим науковим висновкам, що зазначені наприкінці основного тексту.

Виклад дослідження. Містить викладення наріжних фактів, що характеризують проблему, гіпотези дослідження і її доведення з обґрунтуванням логіки дослідження, коректне обґрунтуванням і доведення наукових результатів.

Текст статті (окрім висновків і резюме) має містити необхідні посилання на джерела зі списку описів посилань (за формою – згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Посилання на літературу в тексті має здійснюватися, як приклад, у такий спосіб: [18] або [18, 211] – літературне джерело за No 18 у списку літератури, сторінка 211 (наводиться курсивом). Посилання на два джерела з вказанням сторінок має вигляд: [18, 211; 22, 146]. Неприпустимими є посилання вигляду [там само] в тексті статті чи в переліку.

Цитати, якщо в них є необхідність для наукової дискусії, мають бути наведені в лапках (або межі цитат мають бути недвозначно показані в будь-який інший спосіб), при цьому також необхідно наводити посилання на джерело із списку посилань. Загальний обсяг цитувань не має перевищувати 20% тексту статті. При цьому доцільність цитування має важливе значення. Цитування має застосовуватись виключно заради дискусії щодо формулювань цитованого матеріалу, але не в якості способу висловлення авторських думок шляхом маніпулювання цитатами. Автори мають керуватись повагою до принципів авторського права та академічної доброчесності - academic integrity. Плагіативний матеріал в текстах статті є неприпустимим, текст має бути унікальним, авторським. Редакція здійснює контроль за наявністю запозичень текстів з допомогою автоматичних пошукових систем.

Стилістика твору має бути відповідною для академічної літератури. Викладення має бути вільним від перевантаження професійними чи літературними фразеологічними штампами, розлогими назвами нормативних документів та від інших складових, що створюють так званий “смисловий шум”. Викладення має здійснюватись однозначними реченнями зрозумілої структури, уникаючи складно підпорядкованих конструкцій.

Також, слід уникати словосполучень-паразитів як-то: “на нашу думку”, “ми вважаємо” та подібні.

Висновки з дослідження завершують основний текст. Викладене дослідження підсумовують лаконічні формулювання наукових результатів з дослідження (тобто, нових знань наукового характеру), щодо яких автор вбачає власний науковий пріоритет, відзначення вкладу і допомоги колег і помічників, перспективи подальших  розвідок у даному напрямі.

 

1.3.4. Джерела (описи посилань).

Після основного тексту під заголовком “Джерела” наводиться перелік описів посилань (список посилань) - нумерований список бібліографічних посилань згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Цей перелік формується мовою першоджерел за абетковим порядком, або за послідовністю посилань у тексті. Рекомендованим є перший спосіб. Повторення однакових посилань у списку є неприпустимим. З іншого боку, кожна позиція у списку має бути описом лише одного джерела. В переліку описів посилань кожне джерело нумерується окремо, не можна під одним номером наводити кілька джерел.

Слід уникати посилань на підручники чи навчальну або популярну літературу, новинні чи пропагандистські джерела, з наукових статей обирати найновішу світову літературу, переважно не старіше 3-5 років.

Для більш докладного ознайомлення з новими правилами складання бібліографічних посилань на першоджерела можна звернутись до ДСТУ та до спеціальних методичних рекомендацій з впровадження, наприклад, що укладені О. К. Галевич та І. М. Штогріним (ці рекомендації можна знайти за адресою в Інтернеті http://www.twirpx.com/file/159815/ ).

 

Далі наведено деякі приклади описів бібліографічних посилань, що враховують традиційний для видання стиль:

Монографії

 1. Скрипнюк В. М. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти. К.: Логос, 2010. С. 210−212.

Наукові статті

 1. Базовкін Є. Шляхи становлення, форми прояву багатопартійності // Політика і час. 1991. № 10. С. 45.
 2. Древаль Ю. Д. «Парламентські партії» (політичні партії, партійні системи і парламентаризм (до питання про «перцептивну партійну систему») // Грані. 2003. № С. 129−130.

Збірники, в тому числі - матеріалів конференцій, та сайти

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник (Підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003»). 2003. № 4. С. 43. URL: http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm .

Дисертації

 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. К., 2005. 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Електронний ресурс (URL)

 1. Господарський кодекс [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1540-06.
 2. Фомина Е. "Океан Эльзы" собрал в Одессе больше 50 тысяч зрите лей [Електронний ресурс] / Екатерина Фомина // Сайт Сегодня.ua. URL: http://www.segodnya.ua/regions/odessa/okean-elzi-sobral-v-odesse-bolshe-50-tysyach-zriteley-532568.html

Кінець прикладу.

1.3.5. Анотація.

Після тексту статті необхідно розмістити анотацію англійською мовою обсягом 1800+ знаків (близько сторінки тексту шрифтом Times New Roman (курсив) 12 pt через 1,5 інтервалів, відступ зліва 30 мм, тобто форматується подібно до анотації - див. відповідний приклад), що містить постановку проблеми, мету і висновки по суті та відбивають найбільш вагомі положення наукової новизни результатів наведеного дослідження. Потрібно характеризувати не статтю, а наукові результати, бажано стисло їх викласти. Наприклад, невдалими є формулювання «в статті досліджуються...» або «стаття присвячена...» і т. п.

1.3.6. Відомості про авторів.

Відомості про авторів наводяться у табличній формі двома мовами, наприклад:

В рубрику АВТОРИ ВИПУСКУ:

Гула Руслан Володимирович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри філософії, Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. https://orcid.org/ 0000-0002-2063-5738

 

Hula Ruslan, DCs in history, Professor of Philosophy department of Kharkiv National Ivan Kozhedub University of Air Force, Kharkiv, Ukraine. https://orcid.org/0000-0002-8177-1565

 

Передерій Ірина Григоріївна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. https://orcid.org/0000-0001-7473-5898

Perederii Iryna, DSc in history, Associate Professor, Head of the Department of Ukrainian studies, Culture and Documentation, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine. https://orcid.org/0000-0001-7473-5898

Кінець прикладу

2. Листування з редакцією.

Матеріали статті надсилаються у прикріпленому вкладенні (файл у форматі *.doc) до електронного листа в редакцію на адресу m.a.u.p@ukr.net .

Контактні дані авторів для редакції журналу наводяться не у тексті статті, а безпосередньо у супровідному тексті електронного листа в редакцію з матеріалами статті.

Наприклад:

Просимо прийняти для публікації у виданні “Наукові праці МАУП” нашу статтю ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автори:

Грунько Оксана Марківна, роб. тел 044 555 33 22, моб. тел. 099 777 44 11, e-mail j777@ukr.net.

Грунько Тарас Сільверстович, роб. тел.. 044 474 74 74, моб. тел. 011 111 11 1, e-mail Grun1@i.ua .

Кінець прикладу.

3. Оплата.

Автори, які не є співробітниками Міжрегіональної Академії управління персоналом або тими, хто навчається в М А У П, вносять плату в розмірі 250 грн за публікацію кожної статті. Плата вноситься після підтвердження редакції про прийняття статті до друку.

Кошти за публікацію статті можна внести готівкою в касу М А У П або переказом на рахунок ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЄДРПОУ 00127522)  у ПАТ “ТАСкомбанк” (МФО 339500) IBAN  UA443395000000026008040388001 , призначення платежу «Публікація статті автора [Прізвище І.П.] у виданні Наукові праці М А У П».

 

4. Додаток.

Перелік типових формальних зауважень, що можуть бути підставою для  призупинення її редакційного процесу, відхилення статті або повернення її авторові на доопрацювання:

 • невідповідність тематиці видання;
 • невідповідність структури, змісту або жанрових характеристик статті вимогам до наукового твору;
 • наявність плагіативного матеріалу, некоректне застосування цитат;
 • негативна рецензія на статтю;
 • невідповідність обсягу статті обмеженням у 6..12 сторінок;
 • відсутність УДК, прізвища чи ініціалів, а також ORCID;
 • неповні дані про авторів, зокрема, відсутність відомостей про наукову ступінь, наукове звання та місце роботи з наукової діяльності автора;
 • відсутність передмови або вона не по суті статті;
 • невідповідність тексту статті вимогам за друкарським форматом, перевантаженість друкарськими помилками чи недоречностями;
 • невідповідність бібліографічних посилань вимогам ДСТУ та редакційному формату;
 • відсутність анотації або вона не по суті наукових результатів;
 • відсутність посилань на ілюстрації, що наведені в статті або в додатках;
 • відсутність підтвердження оплати за друк статті (останнє не стосується авторів, що є співробітниками Міжрегіональної Академії управління персоналом або тими, хто навчається в МАУП).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.