РЕДАКЦІЙНА РАДА ВИДАННЯ

Змістом діяльності Редакційної Ради є визначення стратегічних напрямків діяльності та завдань журналу у відповідності з потребами його розвитку, забезпечення кваліфікованої наукової та фахової підтримки редакційно-видавничої діяльності, сприяння розвитку журналу як видання науково-аналітичного напрямку. Редакційна Рада визначає редакційну політику, обсяг, структуру та зміст офіційної інформації, що розміщується на сторінках журналу.

До постійного складу Редакційної Ради входять:

Ректор МАУП (за посадою) – Голова Редакційної Ради;

Проректор з наукової роботи (за посадою);

Проректор з навчальної роботи (за посадою);

Директори інститутів Президентського університету (за посадою);

Для більш широкої участі громадськості в діяльності журналу до змінного складу Редакційної Ради можут бути залучені відомі провідні науковці, вчені з суміжних галузей науки, публічні громадські діячі, висококваліфіковані провідні фахівці відповідних галузей, авторитетні представники бізнесу і індустрії, що запрошені Головою Ради та зголосились брати участь у діяльності змінної частини Ради, що представляє собою громадський консультативний орган.

Члени Редакційної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Редакційна Рада засідає, як правило, в тих випадках, коли потрібно вирішіти назрілі проблеми стратегічного рівня, редакційної політики, організації зусиль на виконання перспективних планів видання, перебудови проблематики журналу.

РЕДАКЦІЇ СЕРІЙ ВИДАННЯ.

Організатором поточної роботи видання є редакція журналу, що секціонована відповідно до серій за науковими галузями: політичні науки, юридичні науки, економічні науки та ін.

До структури редакції входять редакційні колегії (редколегії) серій за науковими галузями, а також Координаційна рада представників редакційних колегій та секретаріат редакції.

Організовує і керує діяльністю Редакційної колегії серії видання Головний редактор серії. Редакційні колегії серій видання «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» є дорадчими органами, що підпорядковані Головному редактору серії.

Головні редактори наукових напрямків (серій) видання та їх заступники призначаються і звільняються засновником за поданням Голови Редакційної Ради.

Керівництвом і настановою з організації роботи редакції є Статут і Редакційна політика видання, яких редакція має неухильно дотримуватись.

Редакція видання «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» працює на громадських засадах. Мотивацією учасників редакційного процесу є прагнення до розширення наукового дискусійного простору для глобального обміну знаннями, розуміння громадянської відповідальності за сприяння розвитку наукових досліджень в Україні у контексті загального суспільного прогресу, солідарність у дотриманні принципів академічної доброчесності.

Засновник, виходячи із своїх програмних завдань, може надавати спонсорську допомогу редакції, зокрема, підтримуючи участь видання у системах DOI та DOAJ, компенсуючи певну частину типографських витрат, заохочуючи рецензентів і т. ін.

Головний редактор серії журналу одноосібно є відповідальним за вирішення, які зі статей, наданих журналу, можуть бути опубліковані. Основними факторами, що впливають на рішення щодо публікації статті, є засади редакційної політики видання та висновки рецензентів щодо актуальності теми роботи та її наукової значущості для дослідників і читачів. Головний редактор серії журналу може спиратися на думку інших членів редакційної колегії для прийняття рішення.

Головний редактор серії журналу визначає периодичність засідань редколегій, але не менше одного за період підготовки чергового випуску, порядок їх проведення і коло питань, які повинні бути винесені на обговорення.

Головний редактор серії журналу за погодженням з видавцем визначає наклад журналу і є відповідальним за дозвіл на вихід журналу у світ та поширення видання.

Головний редактор серії журналу має підтримувати етичні засади в діяльності редакції, заявити самовідвід (доручити заступнику головного редактора або іншому члену редколегії зайнятися розглядом рукопису замість нього) для розгляду рукопису, у зв’язку з яким він має конфлікт інтересів в результаті конкурентних відносин, співробітництва чи інших відносин і зв’язків з одним з авторів, компаній, або (можливо) установ, пов’язаних з наданими рукописами.

Головний редактор серії журналу повинен вимагати від усіх учасників процесу розкриття відповідних конкуруючих інтересів та публікації поправок, якщо конкуренція інтересів була виявлена після публікації. За необхідності повинні бути вжиті інші відповідні заходи, такі як публікація спростування або вибачення.

При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті Головний редактор серії журналу повинен вживати розумних відповідних заходів. Такі заходи зазвичай включають в себе контакт з автором рукопису або статті та належний розгляд відповідної скарги або претензії, не виключаючи звернення до відповідних установ та дослідницьких організацій. Якщо за результатами розгляду скарга має бути підтримана, Головний редактор серії журналу ініціює публікацію відповідних виправлень, спростувань або вибачень. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки має бути розглянуто незалежно від давності проблемної публікації.

ФУНКЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ РЕДАКЦІЇ

Функції з організації роботи редакції, які входить в обов'язки її секретаріату, є наступними:

 • реалізація рішень Редакційної Ради і розпоряджень Головного редактора серії журналу;
 • розгляд і належне перенаправлення отриманих на адресу редакції листів, виконання завдань з листування з авторами, читачами, рецензентами, членами редколегії;
 • супровід матеріалів статей в ході технологічних етапів її розгляду редколегією і рецензентами;
 • комплектація випуску, доповідь на редколегії проекту його змісту, інформування членів редакційної колегії про стан редакційного портфеля;
 • сприяння у формуванні і розширенні авторського активу;
 • моніторинг виконання тематичних планів, ходу виконання плану роботи редакційної колегії і її рішень, доповідь на засіданні редколегії про результати роботи;
 • співпраця з видавцем з конструювання випуску у відповідності з усіма встановленими вимогами за змістом і з художнього оформлення;
 • координація дій служб редакції, дотримання графіка випусків, технічні узгодження і координація зусиль усіх учасників створення журналу (в редакції, у видавництві, в друкарні);
 • ведення картотеки авторів та рецензентів, де зібрані необхідні відомості про них і, зокрема, зазначено тематичне спрямування (коло питань), за яким спеціалізується кожен автор.

Секретаріат редкції очолює Вчений секретар редакції.

КООРДИНАЦІЙНА РАДА РЕДАКЦІЇ ВИДАННЯ

Координаційна рада видання «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» складається з представників редколегій (голів та їх заступників), представників секретаріату (вчений секретар) та представників видавця і очолюється Головою Редакційної Ради.

Координаційна рада видання «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» є дорадчим органом, що підпорядкований Голові Редакційної Ради.

Координаційна рада збирається для вирішення поточних питань, що є спільними для редакційних колегій серій видання.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ

Редакційні колегії з наукових галузей (серій) очолюються головами редакційних колегій, які можуть мати своїх заступників.

Голови редколегій наукових напрямків (серій) видання та їх заступники призначаються і звільняються засновником за поданням Голови Редакційної Ради.

Голова редколегії представляє колектив у Координаційній раді та у відносинах із Редакційною Радою, авторами, секретаріатом.

Редакційні колегії формуються для кожної з серій видання за науковими галузями, являють собою представницьке товариство авторитетних вчених, що мають науковий ступінь за однією із спеціальностей за напрямом відповідної серії журналу, та активно публікують результати своїх досліджень у світових авторитетних наукових виданнях. До складу редколегій входять як українські вчені, так і науковці інших країн - провідні вчені, керівники наукових закладів, відомі автори, висококваліфіковані фахівці, які мають експертний досвід у своїй галузі та залучені в якості рецензента до інших авторитетних видань,

Кількість і персональний склад членів редколегії встановлюється в залежності від обсягу видання, різноманітності його тематики, виходячи з необхідності забезпечити представницький склад для компетентного розгляду поданих для публікації рукописів. З боку Головного редактора від членів редколегії очікується, що вони уболівають за забезпечення тематичної спрямованості видання та якісний зміст кожного числа журналу, його актуальність. Члени редколегій повинні бути обізнані щодо останніх досягнень в своїй галузі, відвідувати конференції, брати участь в семінарах, підтримувати контакти з організаціями та установами свого тематичного спрямування. Головний редактор при утворенні редколегії приділяє увагу достатньому регіональному представництву серед її членів.

Склад редакційних колегій постійно оновлюється. Члени редакційних колегій затверджуються на термін від 1 до 3 років чи виводяться зі складу Головою Редакційної Ради за поданням Головних редакторів редакційних колегій.

Професійні відносини між виданням в особі Голови Редакційної Ради і членами редакційних колегій та співробітниками можуть здійснюватися у формі Угоди або Декларації про співпрацю, яка передбачає відповідний термін дії.

Головний редактор серії на засіданнях організовує обговорення матеріалів кожного числа журналу, стосовно кожного матеріалучи підготовленої до друку публікації заслуховує думку членів редколегії, заохочує колективне обговорення, підтримує відповідальні оцінки наукової значимості кожної статті і актуальності постановки питання, що обговорюється в ній, і приймає окреме рішення щодо кожного матеріалу.

Зокрема, до переліку прав (і обов'язків) членів редколегії входять:

 • брати участь в засіданнях редколегії і в прийнятті рішень;
 • обговорювати на засіданнях редколегії і виносити оцінки щодо доцільності конкретних публікацій;
 • рецензувати матеріали статей, пропонувати кандидатури рецензентів для рукописів відповідно до своїх фахових напрямів, організовівати взаємодію з рецензентами;
 • сприяти поширенню видання у читацьких колах у своєму професійному середовищі та серед потенційних авторів;
 • сприяти розширенню авторського активу видання;
 • виступати на сторінках журналу не менше одного разу на рік із статтями, академічними есе, рецензіями, хронікальними повідомленнями і іншими матеріалами, неухильно дотримуючись принципів уникнення конфлікту інтересів у редакційномупроцесі;
 • брати участь у формування спеціальних випусків за певними тематичними напрямками;
 • готувати пропозиції щодо вирішення конкретних питань і проблем з поточної діяльності видання, пропонувати вдосконалення у концепції видання, пропонувати і обґрунтовувати перспективні напрямки розвитку його проблематики.

У випадках проведення голосувань є обов'язковою участь в засіданні редколегії не менше двох третин її чисельного складу. Рішення редколегії приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів. Якщо член редколегії не зміг взяти участь в її засіданні, він повинен заочно повідомити редакції свою думку про матеріал, представити короткий письмовий висновок з конкретними висновками і пропозиціями. Така заочна участь у її засіданнях допускається для членів редколегії, що складають не більше третини від її кількісного складу